Vägslitageavgifter

Välkommen till Sandhamns Samfällighetsförening (Vägföreningen)


Vår Samfällighetsförening bildades år 1993 genom förrättning enligt anläggningslagen. Genom en sådan förrättning fastställs för Sandhamn vilka vägar som skall skötas gemensamt av och för alla medlemmar i föreningen. Genom förrättningen fastställs också ett andelstal för varje fastighet som sedan ligger till grund för utdebiteringen av föreningens kostnader.

Beslut om utdebitering sker vid föreningens årsmöte som hålls traditionsenligt i skolan 1 maj kl 15.00, då alla är välkomna.


Eget regelverk


Sedan slutet av 1990 talet har föreningen inget statsbidrag.

Öns fastighetsägare har därefter stora möjligheter att styra över väg- och trafikmiljön på ön, givet att man vid riggande av regelverk håller sig till övergripande svensk lagstiftning och tidigare förrättning.


Debiteringar görs utifrån tre olika grunder nämligen

 


1.Vägslitage vid tillfälliga transporter på ön

2.Vägslitage vid byggprojekt

3.Fordon stationerade på ön.Standard och skick


Föreningens vägar är utbyggda vid olika tidpunkter i samband med öns exploatering. Gemensamt för alla vägar är att ingen dimensionerats för fordonstrafik av någon större omfattning.


Sedan år 2001 har vid varje årsmöte fattats beslut om avgifter för fordon på ön.

Övergripande resonemang har varit att långsiktigt begränsa trafiken men ändå inte förhindra trafik som kan krävas för att kunna genomföra byggprojekt. Sådan nödvändig trafik skall i princip täcka sina kostnader för slitage och specifikt erforderliga förbättringar.


Effekter av eget regelverk


Systemet med fordonsavgifter har inte drastiskt minskat antalet fordonsrörelser på ön. Visserligen försvann ett antal fyrhjulingar som uteslutande användes för privatkörning i byn, men det stora flertalet fyrhjulingar finns kvar.


Alla ägare skall anmäla sitt fordon

Den klart viktigaste informationen är att för fyrhjulingar gäller max 10-20km/h.


Med vänlig hälsning


Styrelsen


Denna dekal skall fästas och vara väl synlig på samtliga bensin-, diesel- och elfordon.


Du är skyldig att erlägga avgift för ditt motorfordon samt införskaffa en klisterdekal så fort du tar ett motorfordon till ön.


Alla motorfordon på sandön är avgiftsbelagda. För priser se, ”Priser och avgifter


Prisexempel: elmoped 375Kr/år.


Du erhåller klisterdekalen när avgiften är betald.


En 4 -hjuling kräver även dispens för att få framföras. För att dispens ansöker du om hos Vägföreningens styrelse. För att dispens skall

beviljas krävs att du har en verksamhet som kräver fordon på Sandön. För dispensansökan, se under ”Dokument och anmälan”


Det förpliktigar att du som har en dekal på ditt fordon respekterar hastighetsangivelserna på Sandön, dvs. 10km/h på byvägar, 20km/h


på övriga vägar. Se även Regelverk för motorfordonstrafiken på Sandön.


Alla fordon utan dekal skall rapporteras till styrelsen. Alla frågor om dekaler besvaras av Per Sjöblom.