Varför vi ska betala vägslitageavgifter

Varför tar Sandhamns Samfällighetsförening/Vägföreningen ut vägslitageavgift för olika fordon och tillfälliga transporter?


Alla kostnader för vägarna förvaltning tas in via medlemsavgiften och andra specificerade avgifter från medlemmar och andra verksamma på Sandön

Enligt förrättningen för gemensamhetsanläggningen i vårt fall Eknö Ga 3 som förrättas och formas av lantmäteriet enligt lagen om anläggningar (SFS 1973:1149) och lagen om förvaltning av samfälligheter (SFS 1973:1150) har samfällighetsföreningar i sin förvaltning rätt ta ut kostnader för vägslitage med motorfordon och merkostnader som uppstår när en medlem tillfälligtvis utnyttjar vägen i väsentligt större utsträckning än vad som motsvaras av för fastigheten fastställd andelstal.

Enligt samma regel kan samfällighetsföreningar även ta ut en slitageavgift från sådana fastighetsägare som inte är delägare i gemensamhetsanläggningen men som tillfälligt har behov av att använda vägen.


Sådana exempel för extra slitageavgifter i samfällighetsföreningars förvaltning av enskilda vägar är en extra avgift vid en nybyggnation eller större utbyggnad samt enligt samma regel för tillfälliga transporter, dvs fordon som inte betalar årlig fordonsavgift till samfällighetsföreningen.

Eftersom t.ex  en större tillbyggnad eller nybygge innebär att en stor mängd material skall transporteras till fastigheten och eventuellt tyngre fordon än normalt används blir följden att det uppstår ett större slitage på vägarna.


Samfällighetsföreningar kan även med stöd av lagarna  ta ut avgift för den faktiska merkostnaden av en enskild fastighetsägare om styrelsen anser att slitaget är större än vid normalt användande av väg och eller för faktiska skador på väg orsakade pga. transporterna. Detta praktiseras mindre av vår samfällighetsförening då fastighetsägaren eller entreprenören självmant åtar sig att återställa vägarna.

 

Vad gäller vägslitageavgift för fordon stationerade på Sandön är den baserad på av samfällighetsföreningen accepterat användande, belastning och slitage av väg. 

Trafikmängd och täthet förändras med tiden med användarnas behov och bruk av fordon, storleken på avgifter beslutas därför varje år av medlemmarna själva på årsstämma efter förslag från styrelsen.


Årstämmobeslutet omfattar avgifter 

A Vägslitage vid byggprojekt

B Vägslitage vid tillfälliga transporter

C Vägslitage för fordon baserade på Sandön.


Styrelsen för Sandhamns Samfällighetsförening