Dammbindning för vägar

Sandhamns Samfällighetsförening dammbinder grusytor med Dustex, för bästa resultat, miljö och ekonomi


Varför behövs dammbindning?


Av många skäl. En dammande väg är otrevlig och farlig både för bilister och

övriga trafikanter. Även boende längs vägen påverkas negativt.

Dammet består av vägens finmaterial, det bindeämne som håller ihop vägen. När det blåser bort rör sig stenarna fritt och det krävs mer och mer underhåll i form av hyvling och

kompletteringsgrusning. Effektiv och rätt utförd dammbindning ger i längden en säkrareväg med högre standard, till lägre kostnad och med minskad miljöpåverkan.


Sandhamns Samfällighetsförening dammbinder grusytor med Dustex,

för bästa resultat, miljö och ekonomi


Vi använder Dustex


Ett effektivt och miljövänligt dammbindemedel som framställs av förnyelsebar råvara och är fullständigt biologiskt nedbrytbart.

Det är ofarligt för människor, djur och växtlighet samt minskar rost och slitage på fordon som trafikerar den behandlade ytan.


Vad består Dustex av?

Det tillverkas av lignin, naturens eget bindemedel, en naturlig polymer som är huvudbeståndsdelen i träd. Vid tillverkning av pappersmassa skiljs ligninet från fibrerna som vattenlöslig lignosulfonat, som är basen för Dustex.


Var används Dustex

Alla grus- och jordytor där man vill ha

en hård och jämn yta som inte dammar.


Hur sprider vi Dustex:

För att få bästa resultat skall Dustex doseras rätt och spridas som vattenlösning med pump och spridarutrustning. Vi sprider Dustex med vår traktor efter regn för bästa resultat.


Fördelar jämfört med alternativen:

Dustex limmar ihop de fina partiklarna i vägen med det grövre

gruset och förhindrar därmed dammbildning även när det är

torrt, till skillnad från salt som förlorar sin verkan vid lägre

luftfuktighet.

Dustex minskar rostrisken – salt ökar den.

Dustex minskar behovet av underhållshyvling och

kompletteringsgrusning minskar jämfört med en saltbehandlad

väg.

Dustex skadar inte växtligheten, det gör salt.

Dustex binds hårdare till jord och gruspartiklar än salt, vilket

ger mindre risk för förorening av vattenkällor.


Miljövänligt:


Ekologisk, förnyelsebar råvara


Organiskt ämne som är biologiskt nedbrytbart samt

allmänt förekommande i naturens kretslopp


Ej giftigt, vare sig för människor eller djur


Ej irriterande eller allergiframkallande


Fritt från dioxiner


Inga skadliga halter av andra organiska ämnen


Tungmetallhalt under EPA:s gränsvärde


Ingen toxisk påverkan på blad eller rötter